ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆန်းစစ်ပါ …

ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးရှိနေပါလျှက်

မှားယွင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေရင်

ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်းက

ကိုယ့်ဘဝကို ဝါးမြိုပစ်လိမ့်မယ်

ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ်စစ်ပါ …”