ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်နေပါ …

နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟာ

ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ အစွမ်းအစတွေကို

ဖျက်စီးနိုင်စွမ်းရှိသလို

တစ်ပါးသူရဲ့ပုံစံအတိုင်း

ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလည်း

ကျရှုံးမှုရဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမှာ ရှိနေခြင်းပဲ …”