ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပါ …

သင်ယူပါ၊ လေ့လာပါ၊

အတုယူပါ၊ ရှာဖွေပါ၊

ဒါပေမယ့်

ကိုယ်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပါ …”