ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ …

နောင်တကပေးတဲ့

ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ နာကျင်မှုကို

ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာဟာ

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲ …”