ကွဲပြားရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း …

ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့သူအချင်းချင်း

ရရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုရလဒ်

ကွဲပြားကြရခြင်းရဲ့ အခြေခံက

ခံယူထားတဲ့ ခံယူချက်နဲ့

စိတ်နေသဘောထားပဲ …”