စစ်မှန်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကောင်း …

ကိုယ့်အတွက်စစ်မှန်တဲ့

ပြိုင်ဘက်ကောင်းဆိုတာ

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး

တခြားမရှိပါဘူး …”