စိတ်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ …

စိတ်သန့်မှ အမြင်သန့်မယ်

အမြင်သန့်မှ အခွင့်အလမ်းဆိုတာကို

တွေ့နိုင်မယ်။

ဘယ်အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်

စိတ်သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်နိုင်ဖို့

ကြိုးစားပါ …”