စိတ်ခံစားမှုကို အခြေခံနေရင် …

ဉာဏ်ပညာမပါဘဲ

စိတ်ခံစားမှုကို အခြေခံပြီး

ဆုံးဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်

ဆုံးရှုံးမှုသာ ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် …”