စီမံခန့်ခွဲပါ …

ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့

အားသာချက်ကိုသိပြီး

အဲဒီကျွမ်းကျင်မှုကို

အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရင်

အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်

ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မယ် …”