တိကျပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ပါ …

တိကျပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘဲ

ဘယ်လိုပန်းတိုင် ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ကိုမှ

အောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။

လျော့တိလျော့ရဲ ဆုံးဖြတ်ချက်က

လျော့တိလျော့ရဲ ဘဝကိုပဲ ပေးလိမ့်မယ် …”