နောင်တတွေနဲ့ အဆုံးမသတ်ပါစေနဲ့ …

အထင်သေးခြင်းနဲ့

သတိမမူခြင်းဟာ

နောင်တရယ် ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့သာ

အဆုံးသတ်လေ့ရှိတယ် …