ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုကိုရချင်ရင် …

အပြန်အလှန် လေးစားမှုနဲ့

နားလည်ပေးနိုင်မှုရှိတဲ့

အစုအဖွဲ့မျိုးရဲ့ အဆုံးသတ်ဟာ

အောင်မြင်၊ ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့

နားလည်ပေးနိုင်မှုဟာ

လုပ်ကိုင်မှုစွမ်းရည်ကို

တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ် …”