ဗဟုသုတဆိုတာ …

ဗဟုသုတဆိုတာ

ချမ်းသာကြွယ်ဝလာဖို့အတွက်

အမြဲတမ်း ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့

အရာတွေဖြစ်တယ် …”