ရင့်ကျတ်မှုဆိုတာ …

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျတ်မှုဆိုတာ

အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။

ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းမြင်စိတ်ရှိခြင်းကသာ

ရင့်ကျတ်မှုကို ဖြစ်စေတာပါ …”