ရတနာသိုက်ကို ရချင်ရင် …

ပညာရပ်တိုင်းရဲ့

အကျွမ်းကျင်ဆုံးအပိုင်းမှာ

ရတနာသိုက်တစ်ခု ရှိနေတယ် …”