ရဲရင့်ပါ …

လုပ်လိုက်လို့ မှားသွားတဲ့ အမှားထက်

မလုပ်လိုက်ရလို့ ရလာတဲ့နောင်တက

ဆုံးရှုံးမှု ပိုများပါတယ်

Leave a Comment

Your email address will not be published.