လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ …

ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊

လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းမပါတဲ့

အတွေးအကြုံနဲ့ အစီစဥ်တွေဆီမှာ

ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုး ရှိမနေနိုင်ဘူး။