လိမ်ညာခြင်းကြောင့်

သူ့အကျိုး၊ ကိုယ့်အကျိုး
နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ အကျိုးကို ပျက်စီးစေနိုင်တာ
လိမ်ညာခြင်းပဲ…’

လိမ်ညာခြင်းကြောင့်
အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့သမိုင်း
အတိတ်မှာ ရှိခဲ့ဖူးလို့လား …”