လွယ်ကူတဲ့လမ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး လူငယ်…

အောင်မြင်မှုဆီသွားတဲ့အခါ

လွယ်ကူတဲ့ဖြတ်လမ်းဆိုတာမရှိဘူး

မလျှော့သောဇွဲနဲ့

ကြိုးစားအားထုတ်မှု ပေါင်းစပ်နိုင်မှသာ

အောင်မြင်မှုဟာ

ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်…”