အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ပါစေ …

အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး

ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းနဲ့

အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းကို

အချိန်ပေါ်မှာ

စီမံခန့်ခွဲတတ်ခြင်းက

ခွဲခြားပေးတယ် …”