အချိန်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းဟာ …

ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့

အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်မှုဟာ

စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ အသပြာတွေကို

လက်ဆွဲခေါ်လာတတ်တယ် …”