အချိန်ဆွဲခြင်းရဲ့ ရလဒ် …

အချိန်ဆွဲတတ်ခြင်းကနေ

အချိန်တွေ အလဟသ ကုန်ဆုံးသွားခြင်းနဲ့

အခွင့်ရေးတိုင်း

လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရခြင်းပဲ…ရတယ်။