အခြေခိုင်ပါစေ …

ဖြတ်လမ်းဆိုတာ

အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်ဖို့

အနှောင့်အနှေးဆုံးလမ်းဖြစ်သလို

တစ်ဆင့်ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး

တက်ခဲ့တဲ့အမြင့်ဟာလည်း

အခြေခံခိုင်မာဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ် …”