အဓိကကို ခွဲခြားနိုင်ပါစေ လူငယ်…

” လိုအပ်ချက် ” နဲ့ ” လိုချင်မှု ” ကွဲကွဲပြားပြားသိသွားရင်ဘဝဟာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ် ….