အနာဂတ်လှပဖို့ဆိုရင် …

အနာဂတ်ရဲ့ပုံရိပ်ကို

ပစ္စပ္ပုန်ရဲ့အလုပ်တွေက

ဖန်တီပုံဖော်ပေးတယ် …

ဒီတော့ ကိုယ့်အနာဂတ်ဟာ

ကိုယ့်ပစ္စပ္ပုန်အလုပ်ရဲ့ ရလာဒ်ပဲ …”