အောင်မြင်ချင်ရင် …

ပြဿနာလား၊ ဖြေရှင်းရမယ်

အခက်ခဲလား၊ ရင်ဆိုင်ရမယ်

အတားအဆီးလား၊ ကျော်ဖြတ်ရမယ်

ဒါဟာ အောင်မြင်တိုးတတ်မှုအတွက်

အရင်းခံ စိတ်ဓာတ်ပဲ …”