အောင်မြင်မှုဆိုတာ …

လူတိုင်းမှာ အောင်မြင်အောင်

ကြိုးစားလို့ရတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတယ်

ဒါပေမယ့် ဇွဲ၊လုံးလ၊ဝီရိယ

စိုက်ထုတ်တဲ့သူအတွကပဲ အောင်မြင်မှုက

သီးသန့်ဖြစ်တည်နေတာ …”