ဒီတစ်ခုမလုပ်ရင် ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှ တန်ဖိုးထားမှာ မဟုတ်ဘူး…

Related