လယ်သမားတစ်ယောက်က = အကောင်းဆုံးကားထုတ်လုပ်သူ…

Related