သူ့ကိုသာ ဘဝထဲကဖယ်ထုတ်လိုက်၊ ဘယ်တော့မှမဆင်းရဲတော့ဘူး

Related