ညည်းတွားခြင်းမရှိပါဘူး …

ပြဿနာအခက်အခဲတိုင်းကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့

အောင်မြင်သူတိုင်းမှာရှိတဲ့ တူညီချက်တစ်ချက်က

သူတို့လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ လမ်းတိုင်းမှာ

ညည်းတွားခြင်း မရှိဘူးဆိုတာပဲ …”